รู้ยัง! ลาออกก็รับเงินชดเชย ลาออกกี่วันจึงจะแจ้งว่างงานได้?

นอกจากการได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลและเงินสนับสนุนในกรณีต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว หากลาออกหรือออกจากงานก็ขอรับเงินชดเชยได้เช่นกัน แต่ต้องทำตามเงื่อนไขสำคัญคือต้องแจ้งว่างงานประกันสังคมโดยลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานหรือ doe.go.th ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงดำเนินการตามกระบวนการในระบบแต่ละขั้นตอนเพื่อขอรับเงินประกันสังคมว่างงาน

สามารถแจ้งว่างงานออนไลน์ได้ภายในกี่วัน? แจ้งก่อนหรือหลังออกจากงาน  ระยะเวลาที่กำหนดไว้ระบุว่าภายในระยะเวลา 30 วันจะต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนขอรับเงินว่างงานให้เรียบร้อย โดยไม่ต้องรอเอกสารหรือหลักฐานยืนยันจากบริษัทว่าได้ออกจากงานแล้วสามารถทำได้เลยหลังจากที่ลาออก

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานหาได้ไหน? วิธีแจ้งว่างงานประกันสังคมต้องทำอย่างไร?

ในฐานะผู้ประกันตนเมื่อรู้แล้วว่าจะลาออกจากงานสิ่งที่ควรทำคือลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อขอรับเงินประกันสังคมว่างงาน ซึ่งวิธีลงทะเบียนมีดังนี้

  • เข้าไปยังเว็บไซต์ empuidoe.go.th/auth/index  ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการแจ้งว่างงานของสำนักจัดหางานที่ต้องลงทะเบียนควบคู่กันไป
  • อ่านข้อมูลและขั้นตอนการลงทะเบียนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอให้ครบถ้วน จากนั้นกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในช่องว่างให้ครบทุกช่อง
  • ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะบันทึกข้อมูลคนว่างงานลงในระบบ

หลักจากนั้น (ใน 1 เดือนหลังขึ้นทะเบียน)ให้ปริ้นท์เอกสารแจ้งว่างงาน (แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนในระบบ), เอกสาร สปส.2 -01/7 (แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน), บัตรประชาชนและหน้าแรกของบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ไม่ใช่ออมสินและ ธกส. แล้วนำไปยื่นที่ สนง. ประกันสังคมในเขตพื้นที่นั้น ๆ เพื่อขอรับเงินว่างงานต่อไป

สาเหตุใดบ้าง? เมื่อแจ้งว่างงานแล้วจะไม่ได้รับเงินประกันสังคมว่างงาน

หลังจากรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไร? เมื่อลาออกจากงาน แน่นอนว่าการขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานคือสิ่งแรกที่ควรทำและระยะเวลาที่ควรแจ้งว่างงานภายในกี่วัน? ที่หลายคนอยากรู้ก็ได้ทราบคำตอบแล้วว่าควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน รวมถึงการเตรียมเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องมี ซึ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้รับเงินว่างงาน 100% ต้องมาตรวจสอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยและจะไม่ได้รับเงินชดเชย หากเข้าเงื่อนไขกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • จ่ายเงินประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน ตามกฎหมายต้องจ่ายเงินประกันสังคม 6 เดือนขึ้นไปจึงจะรับเงินประกันสังคมว่างงานได้ 
  • แจ้งว่างงานด้วยเหตุผลการลาออกในทางที่ไม่ดีหรือด้วยวิธีที่ผิดระเบียบองค์กร เช่น ทำผิดกฎของนายจ้าง, ไม่มาทำงานติดต่อกันเกิน 7 วันโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่จำเป็น เป็นต้น
  • ไม่ลงทะเบียนคนว่างงานทางอินเตอร์เน็ตหลังออกจากงานภายในเวลาที่กำหนด
  • นำส่งหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนดหรือไม่แนบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนว่างงานที่ปริ้นท์ออกมาจากระบบ

เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ควรได้และทำตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคมเรื่องขอรับเงินว่างงาน แนะนำว่าให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแจ้งว่างงาน เพราะบางคนเมื่อส่งข้อมูลในระบบแล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะขอรับเงินประกันสังคมว่างงานได้อาจทำให้เสียเวลา ทั้งนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนควรอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดที่ได้ระบุและแจ้งไว้ด้วยเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ์แจ้งว่างงานของผู้ประกันตน