ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้คำนำหน้านาม “determiners”

เมื่อเราใช้ noun ร่วมกับกลุ่มคำ หรือประโยค บ่อยครั้งเราจำเป็นที่ต้องใช้คำๆหนึ่งขึ้นต้น เพื่อเป็นการระบุเจาะจงในสิ่งนั้นๆ คำเหล่านี้ ถูกเรียกว่า ‘determiner’ (คำนำหน้านาม/คำบ่งชี้) ซึ่งไม่ใช่ ‘adjective’ (คำคุณศัพท์) ยกตัวอย่างเช่น This is his t-shirt....

Do or Make

Do or Make ใช้ต่างกันอย่างไร

"Do แปลว่า ทำ Make ก็แปลว่า ทำ แล้วทั้งสอง “ทำ” นี่ต่างกันยังไง" หลายคนอาจสับสนว่าเวลาที่เราจะพูดถึงการ “ทำ” บางสิ่งบางอย่างจะต้องใช้อะไรกันแน่ วันนี้เราเลยมาอธิบายกันว่าระหว่าง Do กับ Make ใช้ตอนไหนและใช้กับอะไรบ้าง   Do ใช้เมื่อไหร่  Do ใช้เมื่อเป็นการกระทำทั่วๆไป เป็นการทำบางอย่างให้สมบูรณ์...

การใช้ Already

รู้หรือไม่ ว่าเรามักใช้คำว่า already มากเกินความจำเป็น เพราะคำว่า already ในภาษาไทยแปลว่า "แล้ว" ตัวอย่าง Ben: Have you done your homework? (คุณทำการบ้านเสร็จหรือยังครับ) Jump: Yes, I’ve finished...

ความต่างระหว่าง will และ be going to

หลักการใช้ will เราใช้ Will เมื่อพูดถึงข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต We use will to talk about future facts. ตัวอย่าง: I’ll be 40 years...

การใช้ Passive Voice

Passive Voice คือ Verb to be + V.3 เป็นรูปประโยคแบบกรณีที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเอง ตัวอย่างเช่น The letter was written by John. จดหมายถูกเขียนขึ้นโดยจอห์น เราลองมาดูโครงสร้างและตัวอย่างของแต่ละ Tense ทั้ง...