การใช้ Passive Voice

Passive voice คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือประโยคที่อยู่ในรูป Verb to be + V.3

Passive Voice คือ Verb to be + V.3 เป็นรูปประโยคแบบกรณีที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเอง ตัวอย่างเช่น

The letter was written by John.

จดหมายถูกเขียนขึ้นโดยจอห์น

เราลองมาดูโครงสร้างและตัวอย่างของแต่ละ Tense ทั้ง 12 Tense ในรูปของ Passive Voice กันดีกว่า

Present Simple Tense

S + is/am/are + V.3

Ex: The key is hidden (by Simon).

Present Continuous Tense

S + is/am/are + being + V.3

Ex: The problem is being solved (by John).

Present Perfect Tense

S + have/has been + V.3

Ex: The bridge has been built (by builders).

Present Perfect Continuous Tense

S + have/has been + being + V.3

Ex: The bridge has been being built (by builders) for twenty years.

Past Simple Tense

S + was/were + V.3

Ex: The key was hidden (by Simon).

Past Continuous Tense

S + was/were + being + V.3

Ex: The Thai book was being written (by Joe).

Past Perfect Tense

S + had been + V.3

Ex: The Thai book had been written (by Joe).

Past Perfect Continuous Tense

S + had been + being + V.3

Ex: The cake had been being prepared (by bakers) for one hour.

Future Simple Tense

S + will/shall + be + V.3

Ex: The food will be cooked (by Simon).

Future Continuous Tense

S + will/shall + be + being + V.3

Ex: The floor will be being cleaned (by the maid).

Future Perfect Tense

S + will/shall + have been + V.3

Ex: This building will have been built (by builders).

Future Perfect Continuous Tense

S + will/shall + have been + being + V.3

Ex: The party will have been being arranged (by Jump).

บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใส่ by ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำ หรืออาจจะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้กระทำ ตัวอย่าง…

His wallet was stolen.

กระเป๋าสตางค์ของเขาถูกขโมยไป

ประโยคแบบ Passive Voice ถ้ามีคำกริยาช่วย ต้องใช้โครงสร้างดังนี้

can be + V.3

could be + V.3

should be + V.3

must be + V.3

may be + V.3

might be + V.3

has/have to be +V.3

ought to be + V.3

ตัวอย่าง…

This problem must be solved as soon as possible.

ปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขเร็วที่สุด

The room should be cleaned.

ห้องควรถูกทำความสะอาด

Tips…

*ท่องจำกริยาช่องที่ 3 ให้ได้

*รู้หลักการกระจาย Verb to be ไปตาม Tense ที่ควรจะเป็น

ทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

อยากรู้ไหม…ว่าภาษาอังกฤษคุณอยู่ในระดับไหน ?

มาทดสอบภาษาอังกฤษกัน รู้ผลทันทีหลังเทส

Share this post