การใช้คำนำหน้านาม “determiners”

คำนำหน้านามคืออะไร และเราจะใช้มันในกรณีไหน?

เมื่อเราใช้ noun ร่วมกับกลุ่มคำ หรือประโยค บ่อยครั้งเราจำเป็นที่ต้องใช้คำๆหนึ่งขึ้นต้น เพื่อเป็นการระบุเจาะจงในสิ่งนั้นๆ คำเหล่านี้ ถูกเรียกว่า ‘determiner’ (คำนำหน้านาม/คำบ่งชี้) ซึ่งไม่ใช่ ‘adjective’ (คำคุณศัพท์) ยกตัวอย่างเช่น

 • This is his t-shirt. นี่คือเสื้อของเขา
 • There’s a photocopier in the office. มีเครื่องถ่ายเอกสารหนึ่งเครื่องในออฟฟิตนั้น
 • These computers are for the sales team. คอมพิวเตอร์เหล่านี้สำหรับทีมขาย
 • I have some friends who you should meet. ฉันมีเพื่อนบางคน ที่คุณควรรู้จัก

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการพูดถึงบางสิ่งบางอย่างแบบทั่วๆไป เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่คำนำหน้านาม เช่น

 

 • I don’t like snakes. ฉันไม่ชอบงู
 • He sells t-shirts. เขาขายเสื้อยืดคอกลม
 • Different types of determiners ประเภทต่างๆของคำนำหน้านาม

 

คำนำหน้านามอยู่ 2 ประเภท คือ 1. คำนำหน้านามที่ใช้ในการระบุลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นๆ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือไม่ก็ตาม และ 2. คำนำหน้านามในกลุ่มที่ที่เรากล่าวไปแล้ว

หมายเหตุ: คำนำหน้านามประเภทต่างๆไม่สามารถใช่ร่วมกันได้ ดังนั้นเราสามารถพูดว่า ‘The blue shirt’ แต่เราไม่สามารถพูดได้ว่า ‘The my blue shirt.’

 1. the indefinite article a or an. คำนำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะ
 2. the definite article the. คำนำหน้านามที่ชี้เฉพาะ
 3. demonstratives this, that, these, those. สรรพนามชี้เฉพาะ
 4. possessives my, your, his, her, its, our, their. คำแสดงความเป็นเจ้าของ

คำนำหน้านามเหล่านี้สามารถใช้เพื่อบอกถึงปริมาณ หรือความถี่ ในสิ่งที่เรากำลังพูดถึง

5. quantifiers คำบอกปริมาณ

6. distributives เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน each, every, either, neither.

กลุ่มคำนำหน้านามเหล่านี้ มักจะถูกใช้นำหน้านาม หรือวลี แต่ถ้าหากว่านามเหล่านี้มีคำนำหน้านามกลุ่มอื่นวางไว้ด้านหน้าแล้ว เราต้องใช้ of ในการเชื่อมคำนำหน้านามเหล่านี้ เช่น ‘Some of the boys in my class.’

กลุ่มคำนำหน้านามประเภทอื่นๆ ในการบอกถึงจำนวนเช่น one, two, three, first, second, third, and ถ้อยคำอุทานที่เป็นการแสดงความรู้สึกอื่นๆเช่น what และ such.

ฟรี! ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์

มาทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตัวคุณเอง บนออนไลน์ รู้ผลทันทีหลังจากเทสเสร็จ มาดูกันว่าระดับภาษาอังกฤษของคุณเป็นอย่างไร

Share this post