ความต่างระหว่าง will และ be going to

ความต่างระหว่าง will และ be going to

หลักการใช้ will

  • เราใช้ Will เมื่อพูดถึงข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต We use will to talk about future facts. ตัวอย่าง: I’ll be 40 years old in July. Don’t call me after 10, I’ll be in a meeting.

หลักการใช้ be going to

  • พูดถึงสิ่งที่ตัดสินใจหรือตั้งใจแล้ว 100% ว่าจะทำในอนาคต We use be going to to talk about an intention (something we have decided to do). ตัวอย่าง: We’re going to travel around Europe next year.

  • ใช้กับ present continuous tense The present continuous tense can also be used here e.g. ตัวอย่าง: We’re travelling around Europe next year.

will and be going to for decisions

  • Will จะถูกใช้ในกรณีมีการตัดสินใจจะทำเดี๋ยวนั้น ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า Will is used for ‘on the spot decisions’. ตัวอย่าง: What would you like to order? – Um, I’ll have a cheeseburger. I need you to take this to the bank. – OK, I’ll do it later today.

  • Be going to จะถูกใช้ในกรณีที่ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า Be going to means you have already decided. ตัวอย่าง: I’m going to have a cheeseburger tonight. I need you to take this to the bank. – I know, I’m going to do it tomorrow.

will and be going to for future predictions

  • Will สามารถใช้ในการทำนายอนาคต ตามความคิดเห็น Will is used for simple predictions about the future. ตัวอย่าง: I think Liverpool will lose to Spurs next week.

  • Be going to สามารถใช้ในการทำนายอนาคต ตามสิ่งที่เห็น Be going to is used for a prediction based on what we can see now. ตัวอย่าง: Look at the sky, It’s definitely going to rain.

Share this post