Tag - Saint Patrick's Day

Saint Patrick’s Day

รำลึกถึง วันเซนต์ แพทริก (Saint Patrick's Day)

วันเซนต์ แพทริก เป็นเทศกาลการเฉลิมฉลองของชาวไอริช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี โดยซึ่งเป็นวันสิ้นชีพของนักบุญแพทริค ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองไอร์แลนด์ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเซนต์แพทริก จึงได้มีการย้อมสีแม่น้ำให้เป็นสีเขียวและเปิดไฟเรืองแสงสีเขียว

st 2017

การเฉลิมฉลองในวันนี้ไม่ได้เพียงแต่รำลึกถึงนักบุญแพทริกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไอร์แลนด์ที่มีมานานให้สืบทอดต่อไป การเฉลิมฉลองนั้นจะมีทั้งขบวนพาเหรดของชาวไอริช ซึ่งทุกคนจะสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียว หรือประดับด้วย ใบแชมร็อค (Shamrock) สัญลักษณ์ของเทศกาลนี้\r\n\r\nใบแชมร็อค หมายถึง ตรีเอกภาพ (โรมันคาทอลิก) หรือตรีเอกานุภาพ (โปรเตสแตนด์) ของศาสนาคริสต์ \r\n\r\nนั่นคือพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ ดั่งสามแฉกของใบแชมร็อค\r\n\r\n

ทำไมต้องสีเขียว? สีเขียวเกี่ยวอะไรกับ Saint Patrick's Day

นักประวัติศาสตร์หลายคนกล่าวว่าสัญลักษณ์ของวันนี้ควรเป็นสีน้ำเงิน การที่ผู้คนต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวอาจเป็นเพราะว่าเป็นสีของใบแชมร็อค หรือเป็นเพราะว่าสภาพส่วนใหญ่ของไอร์แลนด์เป็นสีเขียวนั่นเองค่ะ

Interesting Vocabulary

1) Saint (เซนทฺ)- นักบุญ 2) Emerald Isle (แอ็มเมอรอลดฺ ไอเยิลฺ) - เกาะมรกต (ชื่อเล่นของประเทศไอร์แลนด์) 3) Paddy (แพดดี้) - ชื่อเล่นของชื่อ Patrick 4) Leprechaun (เล็บพริคอน) - ภูติจิ๋ว 5) Patron Saint (เพตรึน เซนทฺ) - นักบุญผู้ปกป้องคุ้มครอง

Read more...