Tag - Saint Patrick's Day

Saint Patrick’s Day

วันเซนต์ แพทริก เป็นเทศกาลการเฉลิมฉลองของชาวไอริช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี โดยซึ่งเป็นวันสิ้นชีพของนักบุญแพทริค ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นนักบุญผู้ปกป้องคุ้มครองไอร์แลนด์ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเซนต์แพทริก จึงได้มีการย้อมสีแม่น้ำให้เป็นสีเขียวและเปิดไฟเรืองแสงสีเขียว การเฉลิมฉลองในวันนี้ไม่ได้เพียงแต่รำลึกถึงนักบุญแพทริกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไอร์แลนด์ที่มีมานานให้สืบทอดต่อไป การเฉลิมฉลองนั้นจะมีทั้งขบวนพาเหรดของชาวไอริช ซึ่งทุกคนจะสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียว หรือประดับด้วย ใบแชมร็อค (Shamrock) สัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ ใบแชมร็อค หมายถึง ตรีเอกภาพ (โรมันคาทอลิก) หรือตรีเอกานุภาพ (โปรเตสแตนด์) ของศาสนาคริสต์ นั่นคือพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ ดั่งสามแฉกของใบแชมร็อค ทำไมต้องสีเขียว? สีเขียวเกี่ยวอะไรกับ Saint Patrick's Day Interesting Vocabulary 1) Saint (เซนทฺ)- นักบุญ 2) Emerald Isle (แอ็มเมอรอลดฺ ไอเยิลฺ) - เกาะมรกต (ชื่อเล่นของประเทศไอร์แลนด์) 3) Paddy [...]

Read more...